NON UCI Riders - Apply Form

РЕГИСТРАЦИИТЕ СА АКТИВНИ !!!

В "стъпка 1" от процеса на регистрация, любителите колоездачи попълват лични данни Имена, Имейл, Телефон.
Тази информация е нужна на организатора за да осъществи контакт със състезателя, ако сметне за необходимо. Също така любителя колоездач ще получи на имейл адреса си, писмено потвърждение, че регистрацията му е успешна и той ще бъде включен в "стартови листа" и "класиране на финиширалите".
In the "Step 1 " of the registration process, amateur riders fill out personal data: names, email, phone. This information is needed by the organizer to make contact with the rider if he deems it necessary. The amateur rider will also receive his email address, a written confirmation that his registration is successful and he will be included in the "Starting list" and "Ranking list".
В "стъпка 2" от процеса на регистрация, любителите колоездачи трябва да предоставят електронни копия на своята "валидна застрахователна полица", "Платежно нареждане за такса участие", "Декларация за добро физическо здраве". Най-лесно е да създадете такива електронни копия с камерата на своя телефон/таблет и чрез него да попълните и добавите файловете във формуляра за регистрация.
In the "Step 2 " of the registration process, amateur riders must provide electronic copies of their "Valid insurance policy", "Payment order for participation fee", "Declaration of good physical health". It is easiest to create such electronic copies with the camera on your phone/tablet and through it to fill in and add the files in the registration form.
В "стпка 3" любителите колоездачи, могат да оставят "Коментар" ако преценят, че ще бъде полезен на организатора и от списък със състезания, да заявят в което състезание ще вземат участие. Преди натискане на бутона "SEND" (изпращане), трябва да се съгласят с общите условия.
The "Stack 3 " amateur riders can leave "comment" If they consider that it will be useful to the organizer and from a list of cycling races, to request in which race will take part. Before pressing the "Send" button, you must agree to the general terms and conditions.

Моля, бъдете сигурни, че изписвате функциониращ имейл, на него ще получите потвърждение за успешна регистрация!
Please be assured that you are writing a functioning email, you will receive a confirmation of successful registration!

Моля, изображението да не е по-голямо от 5MB • Please image not larger than 5MB

Моля, изображението да не е по-голямо от 5MB • Please image not larger than 5MB

Моля, изображението да не е по-голямо от 5MB • Please image not larger than 5MB

Моля, тук впишете допълнителна информация, ако сметнете,че тя ще бъде полезна за организатора.
Please, click here to enter additional information if you find that it will be useful to the organizer.

ВНИМАНИЕ! - АКО В ПАДАЩОТО МЕНЮ ИМА ПОВЕЧЕ ОТ ЕДНО СЪСТЕЗАНИЕ, БЪДЕТЕ СИГУРНИ ЧЕ ИЗБИРАТЕ ПРАВИЛНАТА ДАТА!
ATTENTION! - IF THERE IS MORE THAN ONE RACE IN THE DROPDOWN MENU, BE SURE TO CHOOSE THE RIGHT DATE!

Powered by jqueryform.com